CO2 opslag

Geologische opslag van CO2
CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is, maar de concentratie van het gas is sterk verhoogd door menselijke activiteit. CO2 ontstaat door de verbaranding van fossiele brandstoffen, bij transport, krachtcentrales en industriële activiteiten. Het kan ook ontstaan door veranderingen van landgebruik. Om de CO2 emissies naar de lucht te verminderen, zijn carbon capture and storage (CCS) technologieën beschikbaar om selectief CO2 af te vangen van verbrandingsgassen afkomstig van krachtcentrales en industriële processen. Dat afgevangen CO2 kan vervolgens getransporteerd worden en in diepe geologische lagen worden opgeslagen (>2000 meter onder maaiveld), waardoor het permanent van de atmosfeer wordt geïsoleerd.

CCS is ook voor Nederland aangewezen als een belangrijke manier om de CO2 uitstoot te reduceren. In Het Energieakkoord voor duurzame groei (2013), is CCS beschreven als de ‘onontkoombare’ technologie om op lange termijn een geheel duurzaam energie-voorziening systeem te bereiken. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken is in 2010 het rapport “Nationaal Masterplan Opslag en Transport CO2 opgesteld, dat naar verwachting in 2016 een geactualiseerd zal worden.

Algemene informatie over CO2 opslag:
De meest geciteerde, onafhankelijke en wetenschappelijke bron voor CO2 opslag blijft het Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2005). Een breed scala aan meer recent materiaal over CCS en CO2 opslag kan worden gevonden op de website van het Global CCS Institute. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid ook een website over CO2 opslag met beknopte informatie.