Ter inzage legging ontwerpbesluiten Diever

Documenten omtrent ontwerpbesluiten winningsplan Diever

Algemeen

Het originele winningsplan van Vermilion Energy B.V., waarover een besluit is genomen. Hierin vindt u onder andere de totale vergunde gasomvang welke gewonnen wordt.

Het ontwerpbesluit voor het winningsplan Diever. Hier vindt u op welke wijze, en tegen de achtergrond van voorschriften de Minister voornemens is om in te stemmen met het ingediende winningsplan.

Adviezen inzake Winningsplan Diever

Definitieve advies van de  Mijnraad, welke op basis van het winningsplan, en de adviezen van alle wettelijke adviseurs, opgesteld is.

Definitieve advies van de gemeente Westerveld, welke op basis van het winningsplan, en de adviezen van SodM en de Tcbb, opgesteld is.

Advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, alsmede TNO, waarin op basis van het Winningsplan, advies is uitgebracht aangaande de wijze van winning, en de implicaties van de Seismische Risico Analyse

Advies van de Technische commissie bodembeweging, waarin op basis van het Winningsplan, alsmede het advies van SodM en TNO, advies op is uitgebracht aangaande de implicaties van het plan voor geïnduceerde bodembeweging.

Brief waarin het Waterschap Drents Overijsselse Delta aangeeft meer tijd nodig te hebben voor het uitbrengen van advies.

Definitieve advies van het waterschap Drents Overijsselse Delta, welke op basis van het winningsplan, en de adviezen van SodM en de Tcbb, is opgesteld.

Definitieve advies van de Provincie Drenthe, welke op basis van het winningsplan, en de adviezen van SodM en de Tcbb, opgesteld is.

Documenten omtrent ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wapse

Algemeen

Bijlages bij aanvraag veranderingsvergunning Wapse

Bijlage 1   Rapport behorende bij de aanvraag
Bijlage 2   Topografische situatietekening
Bijlage 3   Kadastrale situatietekening
Bijlage 4   Plattegrond
Bijlage 5   Proces flow diagram
Bijlage 6   Kaart met monitoringspunten locatie Diever
Bijlage 7   Bodemrisico-analyse Wapse
Bijlage 8   Geluidsonderzoek Wapse
Bijlage 9   Rapport externe veiligheid Wapse
Bijlage 10 Milieu Effect Rapportage